Privacyverklaring

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Banden Service Deil in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.bandenservicedeil.nl  verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, gebruikt maakt van onze dienstverlening , ga je akkoord met de onderstaande Privacyverklaring.

Wij respecteren uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Banden Service Deil is gevestigd aan de Beemdstraat 4D 4158EM Deil en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 57305129. Vragen over deze Privacyverklaring kunnen worden gesteld via info@bandenservicedeil.nl .


De verwerking van persoonsgegevens
Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van u verwerken:

Contactgegevens:  uw naam, adres, woonplaats, postcode,  telefoonnummer en e-mailadres;
Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw bankgegevens;

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. Wij bewaren uw persoonsgegevens of andere gegevens die u aan ons al dan niet via de website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.
 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor u ermee instemt dat wij bepaalde persoonsgegevens ontvangen.


Hoe verzamelen wij informatie
Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen doordat u deze in het kader de vraag naar een product en/of dienst aan ons verstrekt.

 
Doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren;
Om met u in contact te kunnen treden;
Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

Derden
Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Links naar websites van anderen
Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Inzage, correctie, verzet en verwijdering
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen


Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.